Alternatieve Paasnachtviering

Traditioneel worden in de Paasnacht teksten als Genesis 1, Exodus 14 en Jesaja 35 gelezen. Maar waarom niet een keer voor andere lezingen kiezen? De volgende selectie aan teksten en liederen vertellen in zeven verhalen over opstaan: Hagar die door God gezien in de woestijn weer opstaat, Jozua die opstaat om het beloofde land te betreden, Naomi die opstaat om naar huis terug te keren, Jona die geroepen is om op te staan om naar Nineve te gaan, maar juist de andere richting kiest, God die in de vergadering der goden opstaat en Jezus die het meisje met de woorden ‘Talita koem’ op laat staan. En natuurlijk het Paasverhaal van Jezus die opstaat uit de dood.

Orde van dienst voor een Paasnachtviering

stilte

Het is de avond van Stille Zaterdag. De dag waarop wij de dood van de Messias gedenken. Daarom is er ook weinig licht, zwijgt het orgel en zijn wijzelf ook stil.

Lied 598 (Als alles duister is, 3x)

Intocht van het licht

Allen gaan zo mogelijk staan. Voorganger en kerkenraad komen met de nieuwe Paaskaars naar binnen.

Lied 593 (Licht van Christus)
(voorzang + gemeente)

Voorganger: Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht. (Psalm 36:10)

Lied 600 (Licht, ontloken aan het donker)

Gebed

Genesis 21:14-19

Lied 605:1, 2, 3 (De toekomst is al gaande)

Lezing: Jozua 1:1-7

Lied 605:4, 5

Lezing: Ruth 1:6-17

Lied 612:1, 2 (Wij komen als geroepen)

Lezing: Jona 1:1-3

Lied 612:3

Lezing: Psalm 82

Psalm 31:1

Lezing: Marcus 5:35-43

Lied 625:1, 2, 3 (Groen ontluikt de aarde)

Lezing: Johannes 20:1-18

Acclamatie: Lied 339a

Overdenking

Geloofsbelijdenis

Voorganger: Dit is de nacht waarin wij worden teruggebracht naar de oorsprong van onze doop: Ook wij zijn door het water gegaan, en mogen leven aan de overkant, op weg naar Gods beloofde land.

Voorganger: Door de doop zijn wij verbonden met de dood van Christus.
Allen: BEGRAVEN ZIJN WIJ MET HEM.

Voorganger:x: Door de doop zijn wij verbonden met de opwekking van Christus.
Allen: WIJ DELEN IN ZIJN OPSTANDING.

Voorganger: De doop met de Heilige Geest verbindt ons met het nieuwe leven waartoe Christus ons allen roept.
Allen: AANGERAAKT ZIJN WIJ, DOOR ZIJN GEEST.

Voorganger: Wij zullen elkaar daarom aanzien als nieuwe mensen, door God geroepen en gezonden.
Allen: WIJ AANVAARDEN ELKAAR IN LIEFDE EN WAARHEID.

Voorganger: God roept ons tot de dienst van vrede en gerechtigheid aan mensen dichtbij of ver weg.
Allen: WIJ ZOEKEN DIE WEG TE GAAN IN GEHOORZAAMHEID AAN DE HEER.

Voorganger: Wij prijzen de drieënige Naam van Vader, Zoon en Heilige Geest.
Allen: WIJ HOUDEN DE LOFZANG GAANDE WANT CHRISTUS IS ONS LICHT.

Diaken vult het doopvont met water.

Geloofsbelijdenis Lied 341:1-3 (Wij geloven allen in één God)

Doopgedachtenis: Voorganger: Allen die gedoopt zijn, kunnen naar voren komen en het water in de doopvont aanraken of met het water een kruis maken op het voorhoofd als teken van het beamen van de doop.

Intussen zingen wij: Lied 351:1-3 (In U zijn wij begrepen)

Slotgebed

Lied 604 (De eerste dag der week)

Wegzending en Paasgroet
Allen gaan zo mogelijk staan

Voorganger: Laten wij nu zelf opstaan en van hier gaan als nieuwe mensen. Laten wij het Licht dat deze nacht is gaan schijnen met ons meenemen de duisternis in op weg naar de morgen van de nieuwe dag, de eerste dag van alle dagen. Want de Heer is waarlijk opgestaan.
Allen: De Heer is waarlijk opgestaan.

Wij geven het licht van Christus aan elkaar door (met Paaswake-kaarsen) en zingen:

Lied 421 (Vrede voor jou)

…en gaan op weg naar de nieuwe morgen.